Loading
제품소개 XINJE HMI

XINJE HMI

TG465

 • 4.3"
 • 480 X 272
 • 1600만
 • TFT
 • 64MB
 •  

TG765

 • 7"
 • 800 X 480
 • 1600만
 • TFT
 • 128MB
 •  

TG865

 • 8"
 • 800 X 600
 • 1600만
 • TFT
 • 128MB
 •  

TGA63

 • 10.1"
 • 1024 X 600 True Color
 • 1600만
 • TFT
 • 128MB
 •  

TGC65

 • 15.6"
 • 1366 X 768
 • 1600만
 • TFT
 • 128MB
 •  

XMH30

 • 7"+PLC
 • 800 X 480
 • 64K
 • TFT
 • 128MB
 • 12개 펑션키

XP2-18

 • 3.7"+PLC
 • 192 X 64
 • MONO
 • STN
 • 64KB
 • 26개 펑션키

OP320

 • 3.7"
 • 192 X 64
 • MONO
 • STN
 • 64KB
 • 20개 펑션키

ZG3-20T-4

 • 4.3”터치 + XD3 PLC
 • 480 X 272
 • 1677만
 • TFT
 • 128KB
 •  

ZG3-30R(T)-7

 • 7”터치 + XD3 PLC
 • 800 X 480
 • 1677만
 • TFT
 • 128KB
 •  

MTG765무선티칭

 • 7"
 • 800 X 480
 • 1677만
 • TFT
 • 128MB
 •  

RT800유선티칭

 • 8"
 • 800 X 600 True Color
 • 1677만
 • TFT
 • 128MB
 •  
HMI TG시리즈/XMH/XP/OP
제품명 TG465 TG765 TG865 TGA63 TGC65 XMH30 XP2-18 OP320
가격 ₩135,000 ₩160,000   ₩350,000   ₩430,000   ₩80,000
표시소자 4.3" 7" 8" 10.1" 15.6" 7"+PLC 3.7"+PLC 3.7"
해상도 480 X 272 800 X 480 800 X 600 800 X 480 1366 X 768 800 X 480 192 X 64 192 X 64
해상도 1600만 1600만 1600만 1600만 1600만 1600만 MONO MONO
백라이트수명 50,000시간 20,000시간
터치방식 4선식 저항막  
플래쉬메모리 64MB 128MB 64B
PLC 내장 NO 입:16,출:14 입:10,출:8 NO
COM1 RS232/485 RS232/422
COM2 NO RS232422/485 NO
USB1 USB-B 2.0 NO
USB2 NO USB-A 2.0 NO
이더넷포트(옵션) NO YES NO
RTC 내장
입력전압 DC 22V ~ 26V AC 220V DC 22V ~ 26V
소비전류 130mA 200mA 190mA 630mA 730mA 730mA 240mA 140mA
외형치수 152 X 102 204 X 151 224 X 170 272 X 192 410 X 270 204 X 187 172 X 121 172 X 94
컷팅치수 144 X 94 192 X 139 212 X 158 261 X 180 399 X 259 193 X 175 164 X 113 163 X 85

 

HMI 일체형 PLC+HMI 무선용터치판넬 유선용터치판넬
제품명 ZG3-20T-4 ZG3-30R(T)-7 MTG 765-UT RT-800
가격 ₩300,000 ₩400,000 ₩500,000 ₩600,000
표시소자 ZG3-20T-4 ZG3-30R(T)-7 7" 8"
4.3”터치+ PLC 7”터치+PLC
해상도 ZG3-20T-4 ZG3-30R(T)-7 800 X 480 800 X 600
True color
480 X 272 800 X 480
해상도 16,77만 1600만 1600만
백라이트수명 50,000시간 50,000시간 50,000시간
터치방식   4선식 저항막 4선식 저항막
플래쉬메모리 128KB 128MB 128MB
PLC 내장 ZG3-20T-4 ZG3-30R(T)-7 NO NO
입:10, 출:10 입:16, 출:14
COM1 RS232/485 NO RS485 2W
COM2 RS232/485 NO 이더넷포트
USB1   USB-A 2.0 USB Client USB-B 2.0
USB2   USB-B 2.0 USB HOST USB-A 2.0
이더넷포트(옵션)      
RTC 내장 내장  
입력전압 DC24V   DC24V
소비전류     용량5W
외형치수 ZG3-20T-4 ZG3-30R(T)-7 217.1 X 158.0 X 36.6 255 X 175 X 75
152.6X102.0X59.5 200.4X146.9X49.0
컷팅치수 ZG3-20T-4 ZG3-30R(T)-7   255 X 175 X 75
144.0X94.0 192.0X138.5

적용소프트웨어 : TouchWin v2.d.3f